วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นาย ธีรพงษ์ โพธิ์ธราวัชร์
คบ. 2 สังคมศึกษา
รหัส 534110010
คณะ มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ จอมบึง จังหวัดราชบุรี